«فضا در مفهوم ثابت خودش و به تنهایی هیچ ویژگی خاصی رو مطرح نمی‌کنه ولی به محض اینکه یک گروه...

course author احسان نعمت زاده

1401/12/15