بخشی از تمرینات هنرجویان دوره افترافکت جامع بهار

بخشی از آثارهنرجویان دوره افترافکت جامع ساعت شنی بهار که هنرجویان در مدت سه ماه در مباحث مختلف پس از یادگیری مبحث مربوطه به خلق آثار مربوطه پرداخته اند.

مدرس: محمد مهدی محمدی